تغییر آدرس شرکت

راهنمای تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر.


مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت

مدارک تغییر آدرس شرکت

کپی کارت ملی همه اعضا
کپی آگهی تاسیس یا روزنامه رسمی
آدرس جدید

مراحل تغییر آدرس شرکت

ایجاد شعبه جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد. و همان مراحل طی خواهد شد.